จำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ ห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระดับชั้น นักเรียน จำนวนห้องเรียน อัตราส่วน
ชาย หญิง รวม ห้อง : นักเรียน
อนุบาล 1              54              35              89                   9  1:9
อนุบาล 2          1,318          1,245          2,563               192  1:13
อนุบาล 3          1,397          1,258          2,655               196  1:13
รวมก่อนประถมศึกษา          2,769          2,538          5,307               397  1:13
ประถมศึกษาปีที่ 1 1560 1498 3058 205  1:14
ประถมศึกษาปีที่ 2 1639 1460 3099 206  1:15
ประถมศึกษาปีที่ 3 1773 1739 3512 210  1:16
ประถมศึกษาปีที่ 4 1742 1685 3427 212  1:16
ประถมศึกษาปีที่ 5 1694 1529 3223 205  1:15
ประถมศึกษาปีที่ 6 1725 1709 3434 208  1:16
รวมประถมศึกษา 10133 9620 19753 1246  1:15
มัธยมศึกษาปีที่ 1 591 469 1060 50  1:21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 569 511 1080 53  1:20
มัธยมศึกษาปีที่ 3 525 494 1019 47  1:21
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1685 1474 3159 150  1:21
รวมทั้งสิ้น        14,587        13,632        28,219             1,793  1:15
ที่มา : ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564