จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
 
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำแนกรายอำเภอ จำนวนโรงเรียน อัตราร้อยละ
(คน) ท่าอุเทน บ้านแพง ศรีสงคราม นาหว้า โพนสวรรค์ นาทม
  น้อยกว่า 20 1 1 0 0 0 0 2 1.90
   21-40 2 2 3 2 1 0 10 9.50
ขนาดที่ 1  41-60 7 6 5 2 3 2 25 23.75
(รร.ขนาดเล็ก)  61-80 9 5 8 0 1 4 27 25.65
   81-100 2 3 5 3 2 0 15 14.25
   101-120 4 0 6 2 3 1 16 15.20
รวมขนาดที่ 1 25 17 27 9 10 7 95 52.49
รร.ขนาดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 23.75 16.15 25.65 8.55 9.50 6.65 100.00  
ขนาดที่ 2  121-200 11 5 7 9 10 5 47 25.97
ขนาดที่ 3  201-300 4 3 8 2 6 3 26 14.36
ขนาดที่ 4  301-499 2 0 1 2 3 0 8 4.42
ขนาดที่ 5  500-1,499 0 1 1 2 1 0 5 2.76
ขนาดที่ 6  1,500-2,499 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ขนาดที่ 7  2,500 คนขึ้นไป 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวมทั้งสิ้น 42 26 44 24 30 15 181 100.00
ที่มา : ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
จำนวนโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามขนาดเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล
ขนาดโรงเรียน จำนักเรียน จำแนกรายอำเภอ จำนวนโรงเรียน อัตราร้อยละ
(คน) ท่าอุเทน บ้านแพง ศรีสงคราม นาหว้า โพนสวรรค์ นาทม
1. ขนาดเล็ก  1-499                
2. ขนาดกลาง  500-1,499                
3. ขนาดใหญ่  1,500-2,499                
4. ขนาดใหญ่พิเศษ  2,500 คนขึ้นไป