จำนวนนักเรียนจำแนกรายอำเภอ รายชั้น เพศ ห้องเรียน ปีการศึกษา 2564                                                                                                              
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2                                                                                                                  
                                                                                                                                   
อำเภอ จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน 
อนุบาล 1 (3ขวบ อนุบาล 2  อนุบาล 3 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง
ท่าอุเทน 42   -     -     -     -   264 227 491 40 273 230 503 42 537 457 994 82 290 291 581 44 301 242 543 43 332 278 610 45 323 336 659 45 321 253 574 44 339 297 636 45 1906 1697 3603 266 99 54 153 8 108 76 184 9 66 60 126 7 273 190 463 24 2716 2344 5060 372
บ้านแพง 26     2     2     4     2     170      153    323     28      165      163    328     28      337      318    655     58      234      198     432     31      222      219    441     31      226      263    489     31      237      215    452     33      234      228    462     31      258      249    507     32     1,411   1,372   2,783      189     64     51    115     6     71     61     132     6     52     41      93     5      187      153    340     17     1,935     1,843    3,778      264
ศรีสงคราม 44   -     -     -     -       323      325    648     48      323      290    613     48      646      615  1,261     96      380      399     779     50      408      370    778     51      446      475    921     52      411      402    813     51      417      375    792     51      431      432    863     50     2,493   2,453    4,946      305   135     85    220     9   110   105     215     9     93     92    185     8      338      282    620     26     3,477     3,350    6,827      427
นาหว้า 24   31   22   53     4     214      191    405     28      263      245    508     30      508      458    966     62      288      273     561     31      291      263    554     31      305      284    589     31      298      294    592     31      293      250    543     29      273      289    562     30     1,748   1,653    3,401      183   102     81    183     9   119     76     195   10     92   103    195     9      313      260    573     28     2,569     2,371    4,940      273
โพนสวรรค์ 30   21   11   32     3     239      242    481     33      278      230    508     33      538      483  1,021     69      263      242     505     33      296      272    568     34      333      305    638     35      348      319    667     36      297      323    620     34      304      335    639     36     1,841   1,796    3,637      208   142   154    296   13   115   158     273   14   178   163    341   13      435      475    910     40     2,814     2,754    5,568      317
นาทม 15   -     -     -     -      108      107    215     15        95      100    195     15      203      207    410     30      105        95     200     16      121        94    215     16      131      134    265     16      125      119    244     16      132      100    232     16      120      107    227     15        734      649   1,383        95     49     44      93     5     46     35      81     5     44     35      79     5      139      114    253     15     1,076        970    2,046      140
 รวม  181   54   35   89     9  1,318  1,245  2,563  192  1,397  1,258  2,655  196  2,769  2,538  5,307  397  1,560  1,498  3,058  205  1,639  1,460  3,099  206  1,773  1,739  3,512  210  1,742  1,685  3,427  212  1,694  1,529  3,223  205  1,725  1,709  3,434  208  10,133  9,620  19,753  1,246  591  469  1,060  50  569  511  1,080  53  525  494  1,019  47  1,685  1,474  3,159  150  14,587  13,632  28,219  1,793
                                                                                                                                   
ที่มา : ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564