· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 3

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 109
· สมาชิกใหม่: natthadech1994
กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เรื่อง มาตราการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยครูและบุคคลากรทางการศึกษา ทั้งที่อยู่ในราชการและออกจากราชการไปแล้ว

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒ ที่ ๒๗๒/๒๕๖๒ เรื่องจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะและตั้งคณะกรรมการศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒ ที่ ๒๗๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการรับสินบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๑. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง
๒. ทางโทรศัพท์ ๐๔๒-๕๙๙๒๖๕ โทรสาร ๐๔๒๕๙๙๐๙๖
๓. การร้องทุกข์ด้วยตัวเองเป้นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงที่กลุ่มงานกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒
๔. การร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒ ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒ ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ตำบล ศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐
๕. การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒
๖. การร้องเรียนผ่าน Website: www.nkp2.go.th , Facebook: สพป.นครพนม เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒
๗. หน่วยงานภายนอก

๑. สำนักงาน ก.พ.

๒. คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓,๒๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๔. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

๕. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

๖. สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙

๗. สายด่วน ๑๑๑๑

กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒