· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 109
· สมาชิกใหม่: natthadech1994
สถิติใช้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
สถิติการให้บริการ
ที่ กลุ่ม/งานบริการ ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 รวมปีงบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค 2561 ม.ค.-มี.ค.2562 เม.ย.-มิ.ย.2562
งานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
1 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 9 13 11 33
2 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ 3 1 1 5
3 ขอมีบัตรประจำตัว 147 86 101 334
4 ขอสำเนา ก.พ.7 237 210 22 469
5 ขอพระราชทานเพลิงศพ 2 4 2 8
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล 104 89 81 274
7 ขอเบิกค่่าการศึกษาบุตร 73 78 69 220
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 การขอจัดซื้อแบบพิมพ์ 0 45 6 51
9 การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 26 12 6 44
10
การขออนุมัติจัดตั้งกลุุ่ม/กองลูกเสือในสถานศึกษา
0 1 1 2
11 การขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 8 24 15 47
12 การขอตรวจขั้น 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน 0 25 16 41
13
การขอซื้อใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (แบบ ลส.19)
8 0 2 10
14 การขออนุญาตเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 0 21 0 21
15 การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว 0 0 3 3
กลุ่มอำนวยการ
16 การขอใช้ห้องประชุม 23 50 53 126
17 การขออนุญาตถ่ายเอกสาร 156 136 70 362