· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 109
· สมาชิกใหม่: natthadech1994
ITA ONLINE NKP2
คู่มือ ITA
++ข้อมูลพื้นฐาน++
O1โครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำหน้าหน้าที่
O4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O4กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
O5ข้อมูลการติดต่อ
++กฎหมายที่เกี่ยวข้อง++
O6พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
O6ระเบียบกระทรวงการคลัง
O6ระเบียกฎหมาย การเลิกสถานศึกษา
O6แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร
+++O7ข่าวประชาสัมพันธ์
++ ++การปฏิสัมพันธ์ข้อมุูล++
O8Q&A
+O9Social Network+
*facebook สพป.นครพนม เขตสอง
**line DLICT สพป. นครพนม 2
++แผนดำเนินงาน++
O10แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ 63
++รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส++

*O11ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

++การปฏิบัติงาน++
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
** O13กลุ่มอำนวยการ**
**O13กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์**
**O13กลุ่มนโยบายและแผน**
**O13กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
**O13หน่วยตรวจสอบภายใน**
**O13กลุ่มนิเทศติดตามฯ**
**O13กลุ่มบริหารงานบุคลล**
**O13กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา**
++การให้บริการ++
O14คู่มือการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
++O17 E-Service++
*ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE.:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
*ระบบสนับสนุนการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
++แผนการใช้จ่ายประจำปี++
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
++การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ++
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
++การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล++
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
++การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต++
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30ช่องทางแจ้งเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
++เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร++
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
++การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต++
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
++การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร++
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
++แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต++
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริตประจำปี
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
++มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต++
O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ