กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


น้อยมาก

น้อย

พอใช้

ดี

ดีมาก


ถนนศรีสงครามท่่ดอกแก้ว - นครพนม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ๒๕๖๒